Πιστοποιήσεις ποιότητας

Οι παρακάτω πιστοποιήσεις δίνουν τη δυνατότητα στην εταιρεία για παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών προς τους πελάτες της και τη δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων της στον τομέα του logistic αφορολόγητων και φορολογημένων προϊόντων.

Αναλυτικότερα η εταιρεία έχει αποκτήσει τα παρακάτω πιστοποιητικά ποιότητας:

Το Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (Authorized Economic Operator), με τη διάκριση ΑΕΟF (GR AEOF 004019 011 10) είναι η ανώτερη βαθμίδα μεταξύ και των 2 τύπων πιστοποιητικών Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα:

α) τελωνειακών απλουστεύσεων (AEOC), β) ασφάλειας & προστασίας (AEOS).
Η εταιρεία μας είναι η 10η εταιρεία στην Ελλάδα που έλαβε αυτό το πιστοποιητικό, το οποίο της παρέχει αμοιβαία αναγνώριση σε διεθνές επίπεδο, σωρεία ευεργετημάτων - διευκολύνσεων, που αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα στα πλαίσια των εισαγωγικών & εξαγωγικών της δραστηριοτήτων, σε σχέση με τις ανταγωνίστριες εταιρείες.

Η χορήγηση της ιδιότητας του ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ δίνεται αποκλειστικά και μόνο σε αξιόπιστους οικονομικούς φορείς, έπειτα από συμμόρφωση σε πολύ αυστηρά κριτήρια, που καθορίζονται από τον Καν. (ΕΚ) 952/13 και λεπτομερείς τυποποιημένους ελέγχους διαφόρων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών (Α.Α.Δ.Ε., Σ.Δ.Ο.Ε.) Γ.Γ.Π.Σ  και αποτελεί την  πιστοποίηση:

α. Αποδεδειγμένης χρηματοπιστωτικής φερεγγυότητας.

β. Συναλλακτικής φερεγγυότητας.

γ. Αξιοπιστίας.

δ. Κατάλληλων προτύπων τήρησης βιβλίων.

ε. Τήρηση κατάλληλων προτύπων ασφάλειας και προστασίας.

στ. Τελωνειακής επάρκειας.

Το πιστοποιητικό αυτό αναγνωρίζεται όχι μόνο από όλες τις τελωνειακές αρχές των 26 κρατών μελών της ΕΕ, αλλά και τις τελωνειακές αρχές τρίτων χωρών που έχουν υπογράψει σχετική συμφωνία με την ΕΕ π.χ. Αμερική, Ελβετία, Ιαπωνία, Κίνα, Μολδαβία.

  • ISO 9001:2015 (Lloyd's) 

Για την Γενική τροφοδοσία σε ναυτιλιακές εταιρείες συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών εισαγωγών και εξαγωγών. Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών στην εγχώρια αγορά.

  • ISO 22000 HACCP (Lloyd’s) 

Για την τροφοδοσία Τροφίμων και Ποτών σε Ναυτιλιακές Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και τω σχετικών Εισαγωγών και Εξαγωγών. Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών στην εγχώρια αγορά.

  • ISO 27001 (ΙΤ Information Management System)

Το ISO 27001 (ΙΤ Information Management System) αποτελεί το ηγετικό (de facto) διεθνές πρότυπο για την διαχείριση της ασφάλειας και προστασία των πληροφοριών ενός οργανισμού. Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει πως η επιχείρηση διατηρεί την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των πληροφοριών της, στο σύνολο των ενδιαφερόμενων μελών της, (stakeholders) τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της περιβάλλον.

Η πιστοποίηση αυτή επισφραγίζει την αξιοπιστία της εταιρείας μας προς τους πελάτες, και τους προμηθευτές μας.

  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ RESPONSIBLE MANAGEMENT EXCELLENCE από το EBEN - European Business Ethics Network Greek Chapter

  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

που απέκτησαν ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας μας, καθώς και 2 στελέχη μας, έπειτα από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμό, σύμφωνα με την Φ19Γ5046811/2012 ΑΥΟ. Η ανωτέρω πιστοποίηση αποτελεί επίσημη αναγνώριση της Πολιτείας για τις γνώσεις του Νικόλαου Μαυρίκου επάνω σε τελωνειακά θέματα και για την ικανότητά του να διαχειρίζεται τους εκτελωνισμούς εμπορευμάτων ως διασαφιστής ή τελωνειακός αντιπρόσωπος.

  • ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ στις λογιστικές καταχωρήσεις του Εξαγωγέα

που της χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε  με αρ. 18GR000001SASP00050 άδεια απλουστευμένων διαδικασιών εξαγωγής, είναι από τις πρώτες και ελάχιστες εταιρείες στη χώρα που κατέχει τη συγκεκριμένη άδεια. Με την άδεια αυτή η εταιρεία μας μπορεί να διεκπεραιώσει τις διατυπώσεις εκτελωνισμούς των εξαγόμενων εμπορευμάτων και να εκδίδει ταχύτερα την άδεια παράδοσης (Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής) στις εγκαταστάσεις της, αποφεύγοντας τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διατυπώσεις στα τελωνεία εξαγωγής.

  • ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ

Η εταιρεία είναι από τις πρώτες εταιρείες που έλαβαν με την έναρξη του καθεστώτος Ε.Φ.Κ. το 1993 άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή με αριθμ. EL 10000010026.

  • ΑΔΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Η εταιρεία είναι η 1η στην τελωνειακή περιφέρεια Αττικής που της χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας φορολογικής αποθήκης, με αριθμ. ELA 0040010001, η οποία αφορά αλκοολούχα, μπύρες, οίνους & καπνικά προϊόντα.

  • ISO 45001 2018 (Occupational Health & Safety Management System)

Το ISO 45001 2018 (Occupational Health & Safety Management System) αποτελεί διεθνές πρότυπο για την διαχείρηση της ασφάλειας , προστασίας της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία. Σκοπός του προτύπου είναι να διασφαλίσει πως η επιχείρηση ελέγχει και περιορίζει αποτελεσματικά όλους τους επαγγελματικούς κινδύνους για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εργαζόμενοι,επισκέπτες,προμηθευτές,ευρυτερο κοινωνικό σύνολο).

·    ΑΔΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ

η εταιρεία  έχει άδεια Πιστοποιημένου Αποστολέα  για την αποστολή αγαθών  που υπόκεινται  σε ΕΦΚ και έχουν τεθεί  σε καθεστώς ανάλωσης  σε άλλο κράτος  μέλος  με αριθμ. EL60000010031

Το ISO 45001 2018 (Occupational Health & Safety Management System) αποτελεί διεθνές πρότυπο για την διαχείρηση της ασφάλειας , προστασίας της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία. 
Σκοπός του προτύπου είναι να διασφαλίσει πως η επιχείρηση ελέγχει και περιορίζει αποτελεσματικά όλους τους επαγγελματικούς κινδύνους για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εργαζόμενοι,επισκέπτες,προμηθευτές,ευρυτερο κοινωνικό σύνολο).