E-S-G

Environmental - Social - Governance


Περιβαλλοντικά - Κοινωνία - Διακυβέρνηση

Η εταιρεία μας έχει ως πρωταρχική της μέριμνα την συμβολή και την ενεργή της συμμετοχή στην αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Τηρώντας την φιλοσοφία μας σύμφωνα με τα παραπάνω και σε συνδυασμό με την πιστοποίηση ως Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα τηρούμαι άρρηκτα τις βασικές αρχές της πολιτικής της εταιρίας μας όπως:

 • Το προσωπικό παρέχει την καλύτερη δυνατή συντονισμένη στήριξη στους πελάτες.
 • Η συμμετοχή του κάθε εταίρου βασίζεται στις αρχές της Πολιτικής της Εταιρείας.
 • Κάθε εταίρος έχει δεσμευτεί όσον αφορά τους Στόχους και τις Πολιτικές της εταιρείας.
 • Όλοι οι εμπλεκόμενοι, από την ηγεσία μέχρι τον τελευταίο στην αλυσίδα εργαζόμενο πρέπει να παρέχουν την καλύτερη συντονισμένη στήριξη σε κάθε πελάτη.
 • Προστασία της ανθρώπινης ζωής και του Περιβάλλοντος.
 • Σταθερή διατήρηση της Εμπιστευτικότητας απέναντι σε όλους τους συνεργάτες μας.
 • Εφαρμογή βέλτιστων Πρακτικών και Μεθοδολογιών Διαχείρισης.
 • Χρήση προηγουμένων Τεχνολογιών και Ηλεκτρονικών Διαδικασιών για να διευκολύνονται οι προσπάθειες και η επίτευξη των στόχων.
 • Τήρηση Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών νομικών Υποχρεώσεων και Περιορισμών.

Στo πλαίσιo αυτό η εταιρία μας έχει προχωρήσει στις κάτωθι ενέργειες:

1) Έχουμε αναρτήσει στο site της εταιρίας

   α) Την φιλοσοφία μας.

   β)  Ενημέρωση για την υπεύθυνη κατανάλωση του αλκοόλ.

   γ)  Ενημέρωση για την τήρηση του Ελληνικού Κώδικα Διαφήμισης και Εργασίας Νόμου 2863/2000 που λαμβάνει υπόψιν τον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης και Επικοινωνίας.

    δ)  Ενημέρωση συμμόρφωσης της εταιρίας με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Κανονισμού ΕΕ 178/21.02.2002 για  την αναγραφή στα τιμολόγια μας του αριθμού παρτίδας (lot number) ανά προϊόν.

2) Παροχή συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού σε εβδομαδιαία βάση  ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή :

    α) Πληροφορημένοι με τις διεθνείς και εθνικές εξελίξεις και προκλήσεις όσον αφορά τον εμπορικό κλάδο αλλά και την οικονομία γενικότερα.

    β) Έτοιμοι στον τρόπο διαχείρισης κρίσεων, να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις όταν έρχονται αντιμέτωποι με δύσκολες επιλογές οι οποίες θα πρέπει να καθοδηγούνται από την ορθή  τους κρίση, την σωστή αντιμετώπιση και συμπεριφορά απέναντι σε πελάτες και συνεργάτες, με την προϋπόθεση ότι ακολουθούν πάντα τις κείμενες διατάξεις και την πολιτική της εταιρίας.

Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής ευθύνης

α) Η εταιρεία, αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και της ανάγκης συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών της, έτσι ώστε να επιτυγχάνει μια ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με την προστασία του περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική πολιτική της, εστιάζεται στα ακόλουθα:

 • Διαχείριση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων  δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση.
 • Εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων.
 • Διαρκή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος.
 • Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

β) Η Εταιρεία, λόγω και του αντικειμένου - δραστηριότητας της (εμπορική επιχείρηση) δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα το περιβάλλον κατά την μεταφορά - χρήση και διάθεση των προϊόντων - υπηρεσιών της.

Παρά ταύτα στα πλαίσια της περιβαλλοντικής ευθύνης, μετάβασης στην πράσινη ανάπτυξη στηρίζοντας και προασπίζοντας την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η εταιρία έχει μεριμνήσει τα παρακάτω:


 • Πρόσφατα έχει αντικαταστήσει 80% του στόλου της με νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (υβριδικά - χαμηλής κατανάλωσης - εκπομπής καυσαερίων).
 • Αλλαγή λαμπτήρων της εταιρίας με led panel για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. 
 • Στον ανελκυστήρα έχει τοποθετηθεί πίνακας inverter.
 • Όλος ο εξοπλισμός, οθόνες PC, εκτυπωτές και φωτοτυπικά είναι τελευταίας τεχνολογίας με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας και στον άνθρωπο.
 • Η εταιρεία κάνει διαχωρισμό των απορριμμάτων της σε  διαφορετικούς πλαστικούς κάδους (χαρτικά πράσινος κάδος- πλαστικά μπλε κάδος).
 • Έχει σύμβαση  για την ανακύκλωση μπαταριών με την εταιρεία Αφής.
 • Χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο πιστοποιημένα απορρυπαντικά που είναι φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
 • Τα TONERS - MEΛΑΝΙΑ από τους printers ανακυκλώνονται.
 • Οι  Προμηθευτές μας είναι εγγεγραμμένοι στο Ε.Μ.ΠΑ.
 • Η εταιρεία μας είναι εγγεγραμμένη (κωδικός 100209404746) στο «Πληροφοριακό Σύστημα για την παρακολούθηση των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος» (ΦΕΚ 1232 Β 11.4.2012 – Η.Π. 18694/658/Ε.103 ) και  (ΦΕΚ 1827Β 11.9.2007 – 37411/1829/Ε.103) Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. (Κανονισμοί 517/2014 και 1005/2009).
 • Αποστολή των φωτο-καταλόγων της εταιρίας με την διαδικτυακή εφαρμογή WeTransfer ώστε να αποφεύγετε η εκτύπωση σε έντυπη μορφή.


Μη εκτύπωση εγγράφων (π.χ. e-mail)  όταν αυτό δεν είναι αναγκαίο με την ένδειξη «σκέψου πριν τυπώσεις»
 • Αλλαγή των αναλωσίμων των εκτυπωτικών μηχανήματων της εταιρίας μόνο όταν η ένδειξη είναι «άδειο» και επιστροφή τους προς ανακύκλωση στην εταιρεία Xerox. 
 • Ο κάθε προμηθευτής μας αξιολογείται και εγκρίνεται. Επίσης για να γίνουν αποδεκτοί από την εταιρία μας θα πρέπει υποχρεωτικά να  είναι εγγεγραμμένοι  στο  Ε.Μ.ΠΑ. (του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών) (ν4496/08-11-2017 οδηγία 94/62/Ε.Κ. 29/4/2015 & οδηγία 720/2015 Ε.Κ.)Το Ε.Μ.ΠΑ. αποτελεί επιχειρησιακό εργαλείο για τη συστηματική παρακολούθηση της τήρησης από τους παραγωγούς συσκευασιών και άλλων προϊόντων, των απαιτήσεων της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των ανωτέρω προϊόντων.


Τέλος η εταιρία διαθέτει :

 • Γεννήτρια 125ΚVΑ υψηλής απόδοσης που καλύπτει όλα τα  ηλεκτρικά φορτία που απαιτούνται για την απρόσκοπτη λειτουργεία της εταιρείας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
 • Σύστημα πυρανίχνευσης.
 • Πυροσβεστικό αντλητικό συγκρότημα 11 κυβικών στο υπόγειο του κτιρίου.
 • Υπερσύγχρονο σύστημα καταγραφής κ παρακολούθησης και  απομακρυσμένα σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των εγκαταστάσεων αδειοδοτημένο από την Αρχή Προστασίας  Προσωπικών Δεδομένων.
 • Υπερσύγχρονο σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης και απομακρυσμένα θερμοκρασιών κ υγρασίας των ψυκτικών θαλάμων.
 • Υπερσύγχρονο σύστημα συναγερμού.
 • Ολοκληρωμένο Σχέδιο  Ασφαλείας  και υγιεινής τροφίμων του  οποίου  η εφαρμογή  επανελέγχεται κατά την  ετήσια επιθεώρηση HACCP.
 • Πρόγραμμα καθαριότητας και καταγραφής επι καθημερινής βάσεως για όλη την κτιριακή μονάδα.


Κοινωνική Ευθύνη

Ο όρος Εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Οι επιχειρήσεις ως οντότητες είναι συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους. Επομένως είναι υποχρεωμένες να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Να τηρούν δηλαδή τις αρχές και αξίες όπως:

Σεβασμό προς τον άνθρωπο – την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών,

Σεβασμό προς το περιβάλλον και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής.

Η εταιρία μας μετά από 48 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο χώρο των αλκοολούχων ποτών έχει εντάξει στη φιλοσοφία της τις αρχές της κοινωνικής υπευθυνότητας. Στο πλαίσιο αυτό έχει αναγνωρίσει τους stakeholders (εργαζόμενοι, μέτοχοι, πελάτες, προμηθευτές, Δημόσιες αρχές.) που την περιβάλλουν και είτε επηρεάζονται είτε επηρεάζουν τις δραστηριότητες και την επίτευξη των στόχων της εταιρίας.

Στα πλαίσια του κοινωνικού προσανατολισμού μας η εταιρία μας παραδίδει σε εκκλησιαστικούς ναούς εμπορεύματα τα οποία τους είναι χρήσιμα για την προσφορά φαγητών στα συσσίτια τους.

Αποστολή 3 παλετών τροφίμων και υλικών στους πληγέντες από τις πυρκαγιές στην Εύβοια.

Η εταιρεία παρείχε την υποστήριξη της στην εκδήλωση «ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ» που τελέστηκε υπό την αιγίδα του Ναυτικού Επιμελητήριου Ελλάδος, του Δήμου Οινουσσών, του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών , του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας, της ΕΛΔΕ, του Πανελληνίου Συλλόγου Εφοδιαστών Πλοίων και Εξαγωγέων.

Η εταιρεία παρείχε την υποστήριξη της στην εκδήλωση «ΚΑΛΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ» που τελέστηκε υπό την αιγίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά Ελλάδος, του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών, του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας, της ΕΛΔΑ, του Πανελληνίου Συλλόγου Εφοδιαστών Πλοίων και Εξαγωγέων, της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας.

Η εταιρεία μας έχει συμβληθεί με τον Δ.ΥΠ.Α. (Ο.Α.Ε.Δ) & διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα πχ. ΙΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ , ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ , ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ Π.Χ. Σ.Β.Α.Π. και προβαίνει σε εκπαίδευση – κατάρτιση φοιτητών που θέλουν να ενταχθούν σε εργασία τους οποίους μετά από αξιολόγηση τους προσλαμβάνει.

Έχει υλοποίηση πρόγραμμα Erasmus με το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ “DIVET – Joint Qualifications Exports Specialists via Internet and Social Media” με το Σ.Β.Α.Π.

Επίσης μετά την αλλαγή των Η/Υ της εταιρίας παραχώθηκαν στο 1Ο  Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών 7 τερματικά Η/Υ με τα πληκτρολόγια τους  και 6 οθόνες για χρήση στην εκπαίδευση των μαθητών.

Η εταιρεία μας ήταν χορηγός στο 54ο Παγκόσμιο Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας που έλαβε μέρος από τις 7 έως τις 15 Ιουνίου στο Μικρολίμανο.

Στο πρωτάθλημα συμμετείχαν 150 αθλητές παγκοσμίου κύρους.

H εταιρεία μας προσέφερε 10 οθόνες Η/Υ στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ Πειραιά.

Επισης στήριξε οικονομικά την αντικατάσταση καναπέδων  στους κοινοχρηστους χώρους και τα σαλόνια του Γηροκομέιου Πειραιώς.


Εργασιακό περιβάλλον

ΦΡΟΝΤΙΔΑ

 • Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και τηρεί την εργατική Νομοθεσία. Όλα τα προηγούμενα έτη, κανένα όργανο ελέγχου δεν καταλόγισε παραβάσεις της εργατικής Νομοθεσίας
 • Η εταιρεία διαθέτει εσωτερικό κανονισμό στις διατάξεις του οποίου υπάγεται όλο το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο συνδέεται με αυτήν με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μαθητείας κλπ.
 • Διασφαλίζουμε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για τους ανθρώπους που εργάζονται στην εταιρία μας. Παρέχουμε όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας και οργανώνουμε ανάλογα εκπαιδευτικά σεμινάρια, όπως την εκπαίδευση του προσωπικού από ειδικό επιστήμονα σε περίπτωση σεισμού ή πυρκαγιάς για τον τρόπο εκκένωσης του κτιρίου με ασφαλή τρόπο.
 • Χορηγούμε  δάνεια στους εργαζομένους όταν το αιτηθούν, τηρώντας  τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής.
 • Η εταιρία δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον όσoν αφορά οικογενειακά, οικονομικά και προβλήματα υγείας των εργαζομένων της δίνοντας οικονομικές ενισχύσεις και άδειες άνευ αποδοχών εφόσον ζητηθούν για μεγάλα διαστήματα.
 • Στην εταιρία μας βρίσκουμε τρόπους να βρεθούμε και να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Κάθε χρόνο διοργανώνουμε εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας άλλοτε εντός και άλλοτε εκτός εταιρίας και το αντίτιμο για το φλουρί είναι ένα σεβαστό χρηματικό ποσό.
 • Τα Χριστούγεννα και το Πάσχα δίδονται σε όλους τους εργαζόμενους σε συσκευασίες δώρου προϊόντα τα οποία εμπορεύεται η εταιρία μας.
 • Με την συνεχή βελτίωση της μηχανογραφικής υποδομής  (software) της εταιρίας δημιουργείται αίσθημα φιλικό και  ασφάλειας ως προς τους χρήστες.
 • Η εταιρία σε τακτική βάση εκσυγχρονίζει τον μηχανογραφικό της εξοπλισμό προκειμένου να βελτιώσει την ταχύτητα και να μειώσει τις αρνητικές επιδράσεις του στους χρήστες  ενώ παράλληλα προβαίνει σε αντικατάσταση όλου του μηχανολογικού – ηλεκτρολογικού – ηλεκτρονικού εξοπλισμού με  νέας γενιάς δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες εργασίας
 • Όλοι οι εργαζόμενοι που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα έχουν βιβλιάριο υγείας σε ισχύ.

Η εταιρεία διαθέτει τις παρακάτω επιτροπές:

Ø Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων. Η εταιρεία διαθέτει επιτροπή διαχείρισης κινδύνων. Βασική μέριμνα να αξιολογεί τους ενδεχόμενους κινδύνους που αναλαμβάνει η εταιρεία, τις επενδύσεις, τις εξαγορές, συγχωνεύσεις, επεκτάσεις, κ.λ.π.

Ø  Επιτροπή Υγείας. Στην εταιρεία έχει συσταθεί Επιτροπή Υγείας και  Ασφάλειας των Εργαζομένων (Ε.Υ.ΑΕ) από εκπροσώπους των εργαζομένων για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας βάσει του  (23280/603/2011) για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων η οποία ανανεώνεται κάθε 2 χρόνια.

Ø  Επιτροπή σε ότι αφορά την παροχή πρώτων βοηθειών και πυρασφάλειας. Η εταιρεία έχει εκπαιδεύσει το προσωπικό της σε θέματα σεισμού – πυρκαγιάς εφαρμόζει τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων Π.Δ. 41 7/5/2018, έχει αναρτήσει σχέδιο εκκένωσης των χώρων, οδηγίες αντισεισμικής προστασίας του Ο.Α.Σ.Π., πλάνο διαφυγής ανά όροφο και έχει συστήσει επιτροπή παροχής πρώτων βοηθειών και πυρασφάλειας. Τέλος οι εργαζόμενοι κάνουν εισηγήσεις στις συνελεύσεις που έχουν καθιερωθεί κάθε εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Τετάρτη για οτιδήποτε αφορά την κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης καθώς και γενικά για κάθε τι που αφορά την λειτουργία της επιχείρησης.


ΕΜΠΝΕΥΣΗ  -  ΕΜΨΥΧΩΣΗ

Υποστηρίζουμε τη μοναδικότητα ενισχύοντας τον σεβασμό και την αμοιβαία εμπιστοσύνη που μπορούν να μετατρέψουν έναν εταιρικό στόχο σε προσωπικό κίνητρο.

 • Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στις ίσες ευκαιρίες και στην εξέλιξη των ανθρώπων μας για να εξελιχθούν επαγγελματικά και προσωπικά αλλά και για να αποτελέσουν αναπόσπαστα μέλη της επιτυχημένης πορείας μας.
 • Κάθε τέλος χρόνου όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρίας αξιολογούνται. Οι εργαζόμενοι βαθμολογούνται για τις γνώσεις τους, την ικανότητα τους, την εργατικότητα τους, την αποτελεσματικότητα τους, την προθυμία τους, το πνεύμα συνεργασίας που τους διέπει, την εν γένει συμπεριφορά τους και την πίστη τους στην εταιρία.
 • Η προώθηση των ίσων ευκαιριών  (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών) και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές αρχές της Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη/ επιλογή, στις αποδοχές, στην εκπαίδευση, την ανάθεση εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές εργασιακές δραστηριότητες. Οι παράγοντες που αποκλειστικά λαμβάνονται υπόψη είναι η εμπειρία, η προσωπικότητα, η θεωρητική κατάρτιση, τα προσόντα, η αποδοτικότητα και οι ικανότητες του ατόμου.
 • Η Εταιρεία παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζομένους αυτής να σέβονται τη διαφορετικότητα κάθε υπαλλήλου ή προμηθευτή ή πελάτη της Εταιρείας και να μην αποδέχονται οποιαδήποτε συμπεριφορά που ενδέχεται να δημιουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής.
 • Η πολιτική της Εταιρείας, στον τομέα αυτό, στηρίζεται στις Κατευθυντήριες Αρχές του  ΟΟΣΑ ή του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO). 
 • Η εταιρεία το 2021 απασχόλησε 21 εργαζομένους διαφορετικών φύλων και ηλικιών και πάγια πολιτική της Εταιρείας είναι η παροχή ίσων ευκαιριών στους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών.
 • Οι σχέσεις της Εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα. Υποστηρίζουμε τη μοναδικότητα ενισχύοντας τον σεβασμό και την αμοιβαία εμπιστοσύνη  που μπορούν να μετατρέψουν έναν εταιρικό στόχο σε προσωπικό κίνητρο.
 • Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στις ίσες ευκαιρίες και στην εξέλιξη των ανθρώπων μας για να εξελιχθούν επαγγελματικά και προσωπικά αλλά και για να αποτελέσουν αναπόσπαστα μέλη της επιτυχημένης πορείας μας.
 • Η ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΜΑΥΡΙΚΟΣ ως οικογενειακή επιχείρηση έχει δημιουργήσει περιβάλλον εργασίας με έμφαση στο πνεύμα συνεργασίας και πίστη στην δύναμη της ομαδικότητας.
 • Στην εταιρία μας δεν παρατηρείται συχνή κινητικότητα προσωπικού. Οι εργαζόμενοι συνήθως παραμένουν επί πολλά έτη και σε πολλές περιπτώσεις συνταξιοδοτούνται από αυτήν. Το οικογενειακό κλίμα και το αίσθημα ασφάλειας είναι διάχυτα στην εταιρία μας.
 • Η εταιρεία μας  αντιτίθεται ενργά στην παιδική εργασία. Βασική της αρχή είναι να μην προσλαμβάνει ανηλίκους .Αυτό απορρέει απο το γεγονός ότι ουδέποτε έχουμε συνάψει  σύμβαση εργασίας με ανήλικο και ούτε προτίθεται ποτέ να προσλάβει.
 • Λόγω της φύσης των προϊόντων που εμπορευόμαστε αλλά και της συνεχούς προσπάθειας μας να εξελισσόμαστε και να ανακαλύπτουμε νέα premium προϊόντα προχωρούμε σε γευστικές δοκιμές στις οποίες παίρνουν μέρος και εξιδεικευμένοι  εργαζόμενοι του  αρμόδιου τμήματος της εταιρίας, δοκιμάζοντας – βαθμολογώντας και σχολιάζοντας τα νέα είδη. Σε πολλές περιπτώσεις έχουν την δυνατότητα να προτείνουν τρόπους προώθησης των νέων προϊόντων.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Η διοίκηση ενημερώνει όλους τους εργαζόμενους άμεσα για οποιαδήποτε αλλαγή γίνεται στην εταιρία ή για οτιδήποτε καινούργιο αφορά την εταιρία.
 • Επενδύοντας στην ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων είμαστε ανοιχτοί στα προβλήματα και τις ανησυχίες των συναδέλφων μας προσπαθώντας πάντα να δώσουμε λύση όπου είναι δυνατόν.
 • Κάθε εβδομάδα πραγματοποιείται η καθιερωμένη συνάντηση εργαζομένων και διοίκησης με σκοπό την ενημέρωση, συζήτηση για την πορεία των τμημάτων και παράλληλα θέτονται οι στόχοι και αναλύονται οι τρόποι αλλά και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους.
 • Παροτρύνουμε την εσωτερική επικοινωνία προς όλα τα επίπεδα και τις κατευθύνσεις προσπαθώντας πάντα να υπάρχει γρήγορη και έγκυρη γνώση των νέων δεδομένων της συνεχούς εξελισσόμενης αγοράς, του νομικού πλαισίου αλλά και του κοινωνικού πλαισίου στο οποίο κινούμαστε.


AΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

Η αξία της εκπαίδευσης αποτελεί θεμέλιο λίθο για την εταιρία μας. Η συνεχής ενημέρωση γύρω από το αντικείμενο της δουλειάς μας είναι η κινητήριος δύναμη για πρόοδο.

 • Οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται για την ατομική τους εκπαίδευση ανάλογα με το αντικείμενο δουλειάς τους. Επίσης η εταιρία αν χρειαστεί παρέχει ειδικές άδειες και μείωση ωραρίου σε περίοδο εξετάσεων ή παρακολούθηση των μαθημάτων τους.
 • Οργανώνονται συστηματικά σεμινάρια εσωτερικής εκπαίδευσης επί του εθνικού και κοινοτικού νομοθετικού πλαισίου  και παρέχεται επαγγελματική καθοδήγηση ανάλογα με το αντικείμενο κάθε τμήματος.
 • Επίσης η εταιρία φροντίζει να βελτιώνει τις γνώσεις των υπαλλήλων παρέχοντας τους την δυνατότητα παρακολούθησης ειδικών σεμιναρίων εκτός της εταιρίας. Οι εργαζόμενοι παρακολουθούν τις εξελίξεις και ενημερώνονται για τις οικονομικές εξελίξεις, νέα νομοσχέδια, καινούργιες τακτικές απαραίτητα εργαλεία για την εύρυθμή απόδοσή τους στα καθήκοντά τους.

Η εταιρεία έχει υιοθετήσει τις βασικές Αρχές UN Global Impact και του GRI Global Reporting Initiative.

 • Ανθρώπινα δικαιώματα - Human Rights

Η εταιρία υποστηρίζει και σέβεται την προστασία των διεθνώς ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 • Εργασία

Η εταιρία προασπίζει και αναγνωρίζει την ελευθερία του δικαιώματος στις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Η εταιρία προασπίζει την εξάλειψη κάθε μορφής καταναγκαστικής και υποχρεωτικής εργασίας.

Η εταιρία προασπίζεται την αποτελεσματική κατάργηση της παιδικής εργασίας.

Η εταιρία προασπίζεται την εξάλειψη των διακρίσεων σε σχέση με την απασχόληση και το επάγγελμα.

 • Περιβάλλον

Η εταιρία υποστηρίζει μια προληπτική προσέγγιση στις περιβαλλοντικές προκλήσεις καθώς και στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθηση μεγαλύτερης περιβαλλοντικής ευθύνης

Η εταιρία ενθαρρύνει την ανάπτυξη και την διάδοση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών.

 • Καταπολέμηση της διαφθοράς

Η εταιρία καταπολεμά την διαφθορά σε όλες τις μορφές της, συμπεριλαμβανομένου του εκβιασμού και της δωροδοκίας.


Εταιρική διακυβέρνηση

Η εταιρία εφαρμόζει ένα σύνολο κανόνων που ρυθμίζουν τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και την σχέση τους με τους μετόχους της εταιρείας, τον CEO (Chief Executive Officer) και το διοικητικό συμβούλιο. Η εταιρία επιδιώκει την υπεύθυνη διοίκηση , οργάνωση, λειτουργία, και τον έλεγχο, με στόχο την αύξηση της αξίας της και τη προστασία των έννομων συμφερόντων όλων των μετόχων της.

Βασικός στόχος είναι να επιτυγχάνονται οι εταιρικοί στόχοι, η παρακολούθηση και αποτίμησης των εταιρικών κινδύνων, καθώς και η διαφάνεια των πεπραγμένων της διοίκησης έναντι των μετόχων.

Γενική φιλοσοφία η είναι η λήψη των αποφάσεων από όσο το δυνατόν περισσότερα πρόσωπα και η δημοκρατική λειτουργία του Διοικητικού συμβουλίου.

Η εταιρία εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μελών, παρέχει ίση πληροφόρηση προς όλους τους εμπλεκομένους ανεξάρτητα από τον βαθμό εμπλοκής τους, στην διοίκηση της Εταιρίας.

Το Δ.Σ. έχει έγκαιρη πληροφόρηση από τα κοινοτικά όργανα αλλά και από τα κυβερνητικά στελέχη και τη δημόσια διοίκηση για τις επερχόμενες αλλαγές – τροποποιήσεις όλου του νομικού πλαισίου που αφορά το φάσμα των δραστηριοτήτων της και υποχρεώσεων της.

Έτσι το Δ.Σ. έχει το πλεονέκτημα να προετοιμάζει έγκαιρα την προσαρμογή  - συμμόρφωση της εταιρείας σε αυτά.

Αυτή η τακτική λαμβάνεται υπόψιν και εκτιμάται από το σύνολο του προσωπικού το οποίο αποδέχεται τις τροποποιήσεις και συμβάλει στην άμεση υλοποίηση των αποφάσεων προκειμένου η εταιρεία να είναι πάντα εμπρόθεσμη. Δηλαδή έχει καθιερωθεί μια κουλτούρα ΕΚΕ μεταξύ εταιρείας και εργαζομένων.

Το Δ.Σ της Εταιρίας έχει θεσπίσει σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης των κινδύνων της Εταιρίας με σκοπό την διασφάλιση της επένδυσης των μετόχων και της εταιρικής περιουσίας. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου βασίζεται σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και είναι σχεδιασμένο και παρέχει τις επαρκείς εγγυήσεις για την αποτελεσματική απόδοση των λειτουργιών της Εταιρίας.

Πραγματοποιεί εσωτερικό έλεγχο σε ετήσια βάση σε όλα τα τμήματα της εταιρείας σχετική διαδικασία SOP 170. Την οποία προσκομίζει στο Δ.Σ.

Η Εταιρεία στα πλαίσια πιστοποίησης ως ΑΕΟ (Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας) διαθέτει πιστοποιημένη μηχανογραφική υποδομή (HARD WARE & SOFT WARE) από την Γ.Γ.Π.Σ. η οποία εφαρμόζει υψηλά & αυστηρά πρότυπα και  δια λειτουργεί με το Ο.Π.Σ.Τ. της Α.Α.Δ.Ε.


Κανόνες που εφαρμόζει η εταιρία στα πλαίσια της Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι η εξής :

Ανεξάρτητα μέλη στο Διοικητικό συμβούλιο.

Υπάρχουν ανεξάρτητα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο τα οποία δεν διαθέτουν καθόλου μετοχές της εταιρίας.

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου.

Ο Εσωτερικός Έλεγχος διαβάζει στην ετήσια Γενική Συνέλευση την έκθεση της Επιτροπής εσωτερικού ελέγχου.

Επιτροπή ελέγχου.

Η εταιρία διαθέτει επιτροπή ελέγχου η οποία αποτελείται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου και είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη του έργου των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών.

Παρουσία μελών του Διοικητικού συμβουλίου στις Γενικές Συνελεύσεις.

Στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας και ειδικά στην ετήσια τακτική και απολογιστική Γενική Συνέλευση των μετόχων,  παρευρίσκονται όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι σε θέση να απαντήσουν σε ερωτήσεις των μετόχων.

Επιτροπή Διαχείρισης κινδύνων. 

Η εταιρεία διαθέτει επιτροπή διαχείρισης κινδύνων. Βασική μέριμνα να αξιολογεί τους ενδεχόμενους κινδύνους που αναλαμβάνει η εταιρεία, τις επενδύσεις, τις εξαγορές, συγχωνεύσεις, επεκτάσεις κ.λ.π.

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Όλες οι επιτροπές και τα τμήματα υποβάλλουν μία φορά το χρόνο έκθεση των πεπραγμένων τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι εκθέσεις συμπεριλαμβάνονται στην «Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού συμβουλίου», την οποία συντάσσει το Διοικητικό συμβούλιο και  διαβάζει ο Πρόεδρος στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Έγκαιρη διεξαγωγή της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης έως και 31 Μαΐου και πολύ νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία (την 10 Σεπτεμβρίου) που ορίζει ο ν4548/18.

Δράση εταιρικής ευθύνης

Στο σχέδιο ασφάλειας της εταιρείας μας (security plan) περιγράφονται οι απαιτήσεις ασφαλείας, οι απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση τους, καθώς και τα αναγκαία διοικητικά και οργανωτικά μέτρα. Το σχέδιο ασφάλειας υπόκειται σε τακτικές επισκοπήσεις και αναθεωρήσεις, δεδομένης της ραγδαίας ανάπτυξης τεχνολογικών λύσεων και της εφαρμογής τους στα συστήματα πληροφορικής και δικτύων.

Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης (Disaster recovery plan and contingency plan) αναφέρεται στα μέτρα, τα οποία εφαρμόζονται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως της καταστροφής ενός υπολογιστικού κέντρου.

Τα περιστατικά παραβίασης ασφάλειας χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό σοβαρότητάς τους:

 • Πρόβλημα βαθμού σοβαρότητας 1, νοείται ένα πρόβλημα που είτε καθιστά το Πληροφοριακό Σύστημα  ανενεργό.
 • Πρόβλημα βαθμού σοβαρότητας 2, νοείται ένα πρόβλημα το οποίο υποβιβάζει την απόδοση του Πληροφοριακού Συστήματος  ή ουσιαστικά περιορίζει την χρήση του.
 • Πρόβλημα βαθμού σοβαρότητας 3, νοείται ένα πρόβλημα που προκαλεί ελάχιστη επίδραση στην χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος.

Πολιτική Ορθής Χρήσης & Δεοντολογίας

Η Πολιτική Ορθής Χρήσης & Δεοντολογίας της εταιρείας μας, αφορά στη χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων και Πληροφορικής Τεχνολογίας, όπως την πρόσβαση στα υπολογιστικά συστήματα και τον ψηφιακό εξοπλισμό, τους προσωπικούς και φορητούς Η/Υ, τους εξυπηρετητές, εκτυπωτές, σαρωτές, το λογισμικό, τις υπηρεσίες και εφαρμογές δικτύου και διαδικτύου, τις βάσεις δεδομένων και λοιπά πληροφοριακά συστήματα, τις ηλεκτρονικές σελίδες, το τηλεφωνικό δίκτυο και τις συσκευές του, το υπηρεσιακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Με βάση τα παραπάνω μέτρα και τα σχέδια ασφαλείας έχουμε πιστοποιηθεί με το ISO 27001 (ΙΤ Information Management System)

Η εταιρεία έχει εκπονήσει «έκθεση επαγγελματικού κινδύνου».

H εταιρεία διαθέτει σύστημα Whistle – Blower και στο άρθρο 9 παράγραφος 14 του κανονισμού της εταιρεία προβλέπεται ότι

Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να αναφέρουν άμεσα με οποιοδήποτε τρόπο είτε εγγράφως είτε προφορικά επώνυμα είτε ανώνυμα στον Συντονιστή Συμμόρφωσης οποιαδήποτε υποψία έχουν για παραβίαση των όρων του άρθρου 100Γ του ν2960/01 και της Κ.Υ.Α.ΔΣΤΕΠ Δ 1075428 21-5-18  ΦΕΚ 1813 (περί δέουσας επιμέλειας) , καθώς και της πολιτικής των διαδικασιών που προβλέπονται από την εν λόγω Α.Υ.Ο. από κάποιον άλλον υπάλληλο (συνάδελφο) ή εγκεκριμένο πελάτη ή προμηθευτή.

Τέλος η εταιρεία εφαρμόζει ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ όσο αναφορά τους πελάτες -προμηθευτές της  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. γ,  αρ. 9 ΔΣΤΕΠ 1075428/18 Κ.Υ.Α. και της  ΔΣΤΕΠ Δ 1008427/15.1.2020 εγκυκλίου.