Εργασιακό περιβάλλον

ΦΡΟΝΤΙΔΑ

 • Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και τηρεί την εργατική Νομοθεσία. Όλα τα προηγούμενα έτη, κανένα όργανο ελέγχου δεν καταλόγισε παραβάσεις της εργατικής Νομοθεσίας.
 • Η εταιρεία διαθέτει εσωτερικό κανονισμό στις διατάξεις του οποίου υπάγεται όλο το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο συνδέεται με αυτήν με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μαθητείας κ.λπ.
 • Διασφαλίζουμε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για τους ανθρώπους που εργάζονται στην εταιρία μας. Παρέχουμε όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας και οργανώνουμε ανάλογα εκπαιδευτικά σεμινάρια, όπως την εκπαίδευση του προσωπικού από ειδικό επιστήμονα σε περίπτωση σεισμού ή πυρκαγιάς για τον τρόπο εκκένωσης του κτιρίου με ασφαλή τρόπο.
 • Χορηγούμε δάνεια στους εργαζομένους όταν το αιτηθούν, τηρώντας τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής.
 • Η εταιρία δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον όσων αφορά οικογενειακά, οικονομικά και προβλήματα υγείας των εργαζομένων της δίνοντας οικονομικές ενισχύσεις και άδειες άνευ αποδοχών εφόσον ζητηθούν για μεγάλα διαστήματα.
 • Στην εταιρία μας βρίσκουμε τρόπους να βρεθούμε και να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Κάθε χρόνο διοργανώνουμε εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας άλλοτε εντός και άλλοτε εκτός εταιρίας και το αντίτιμο για το φλουρί είναι ένα σεβαστό χρηματικό ποσό.
 • Τα Χριστούγεννα και το Πάσχα δίδονται σε όλους τους εργαζόμενους σε συσκευασίες δώρου προϊόντα τα οποία εμπορεύεται η εταιρία μας.
 • Με την συνεχή βελτίωση της μηχανογραφικής υποδομής (software) της εταιρίας δημιουργείται αίσθημα φιλικό και ασφάλειας ως προς τους χρήστες.
 • Η εταιρία σε τακτική βάση εκσυγχρονίζει τον μηχανογραφικό της εξοπλισμό προκειμένου να βελτιώσει την ταχύτητα και να μειώσει τις αρνητικές επιδράσεις του στους χρήστες ενώ παράλληλα προβαίνει σε αντικατάσταση όλου του μηχανολογικού – ηλεκτρολογικού – ηλεκτρονικού εξοπλισμού με νέας γενιάς δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες εργασίας.
 • Όλοι οι εργαζόμενοι που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα έχουν βιβλιάριο υγείας σε ισχύ.

Η εταιρεία διαθέτει τις παρακάτω επιτροπές:

 • Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων. Η εταιρεία διαθέτει επιτροπή διαχείρισης κινδύνων. Βασική μέριμνα να αξιολογεί τους ενδεχόμενους κινδύνους που αναλαμβάνει η εταιρεία, τις επενδύσεις, τις εξαγορές, συγχωνεύσεις, επεκτάσεις, κ.λπ.
 • Επιτροπή Υγείας. Στην εταιρεία έχει συσταθεί Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Ε.Υ.ΑΕ) από εκπροσώπους των εργαζομένων για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας βάσει του (23280/603/2011) για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων η οποία ανανεώνεται κάθε 2 χρόνια.
 • Επιτροπή σε ότι αφορά την παροχή πρώτων βοηθειών και πυρασφάλειας. Η εταιρεία έχει εκπαιδεύσει το προσωπικό της σε θέματα σεισμού – πυρκαγιάς εφαρμόζει τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων Π.Δ. 41 7/5/2018, έχει αναρτήσει σχέδιο εκκένωσης των χώρων, οδηγίες αντισεισμικής προστασίας του Ο.Α.Σ.Π., πλάνο διαφυγής ανά όροφο και έχει συστήσει επιτροπή παροχής πρώτων βοηθειών και πυρασφάλειας. Τέλος οι εργαζόμενοι κάνουν εισηγήσεις στις συνελεύσεις που έχουν καθιερωθεί κάθε εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Τετάρτη για οτιδήποτε αφορά την κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης καθώς και γενικά για κάθε τι που αφορά την λειτουργία της επιχείρησης.

ΕΜΠΝΕΥΣΗ - ΕΜΨΥΧΩΣΗ

Υποστηρίζουμε τη μοναδικότητα ενισχύοντας τον σεβασμό και την αμοιβαία εμπιστοσύνη που μπορούν να μετατρέψουν έναν εταιρικό στόχο σε προσωπικό κίνητρο.

 • Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στις ίσες ευκαιρίες και στην εξέλιξη των ανθρώπων μας για να εξελιχθούν επαγγελματικά και προσωπικά αλλά και για να αποτελέσουν αναπόσπαστα μέλη της επιτυχημένης πορείας μας.
 • Κάθε τέλος χρόνου όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρίας αξιολογούνται. Οι εργαζόμενοι βαθμολογούνται για τις γνώσεις τους, την ικανότητα τους, την εργατικότητα τους, την αποτελεσματικότητα τους, την προθυμία τους, το πνεύμα συνεργασίας που τους διέπει, την εν γένει συμπεριφορά τους και την πίστη τους στην εταιρία.
 • Η προώθηση των ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών) και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές αρχές της Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη / επιλογή, στις αποδοχές, στην εκπαίδευση, την ανάθεση εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές εργασιακές δραστηριότητες. Οι παράγοντες που αποκλειστικά λαμβάνονται υπόψη είναι η εμπειρία, η προσωπικότητα, η θεωρητική κατάρτιση, τα προσόντα, η αποδοτικότητα και οι ικανότητες του ατόμου.
 • Η Εταιρεία παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζομένους αυτής να σέβονται τη διαφορετικότητα κάθε υπαλλήλου ή προμηθευτή ή πελάτη της Εταιρείας και να μην αποδέχονται οποιαδήποτε συμπεριφορά που ενδέχεται να δημιουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής.
 • Η πολιτική της Εταιρείας, στον τομέα αυτό, στηρίζεται στις Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΟΣΑ ή του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO). 
 • Η εταιρεία το 2021 απασχόλησε 21 εργαζομένους διαφορετικών φύλων και ηλικιών και πάγια πολιτική της Εταιρείας είναι η παροχή ίσων ευκαιριών στους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών. 
 • Οι σχέσεις της Εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα.
 • Υποστηρίζουμε τη μοναδικότητα ενισχύοντας τον σεβασμό και την αμοιβαία εμπιστοσύνη  που μπορούν να μετατρέψουν έναν εταιρικό στόχο σε προσωπικό κίνητρο.

Η ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΜΑΥΡΙΚΟΣ ως οικογενειακή επιχείρηση έχει δημιουργήσει περιβάλλον εργασίας με έμφαση στο πνεύμα συνεργασίας και πίστη στην δύναμη της ομαδικότητας.

 • Στην εταιρία μας δεν παρατηρείται συχνή κινητικότητα προσωπικού. Οι εργαζόμενοι συνήθως παραμένουν επί πολλά έτη και σε πολλές περιπτώσεις συνταξιοδοτούνται από αυτήν. Το οικογενειακό κλίμα και το αίσθημα ασφάλειας είναι διάχυτα στην εταιρία μας.
 • Η εταιρεία μας αντιτίθεται ενεργά στην παιδική εργασία. Βασική της αρχή είναι να μην προσλαμβάνει ανηλίκους. Αυτό απορρέι από το γεγονός ότι ουδέποτε έχουμε συνάψει σύμβαση εργασίας με ανήλικο και ούτε προτίθεται ποτέ να προσλάβει.
 • Λόγω της φύσης των προϊόντων που εμπορευόμαστε αλλά και της συνεχούς προσπάθειας μας να εξελισσόμαστε και να ανακαλύπτουμε νέα premium προϊόντα προχωρούμε σε γευστικές δοκιμές στις οποίες παίρνουν μέρος και εξιδεικευμένοι εργαζόμενοι του αρμόδιου τμήματος της εταιρίας, δοκιμάζοντας – βαθμολογώντας και σχολιάζοντας τα νέα είδη. Σε πολλές περιπτώσεις έχουν την δυνατότητα να προτείνουν τρόπους προώθησης των νέων προϊόντων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Η διοίκηση ενημερώνει όλους τους εργαζόμενους άμεσα για οποιαδήποτε αλλαγή γίνεται στην εταιρία ή για οτιδήποτε καινούργιο αφορά την εταιρία.
 • Επενδύοντας στην ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων είμαστε ανοιχτοί στα προβλήματα και τις ανησυχίες των συναδέλφων μας προσπαθώντας πάντα να δώσουμε λύση όπου είναι δυνατόν.
 • Κάθε εβδομάδα πραγματοποιείται η καθιερωμένη συνάντηση εργαζομένων και διοίκησης με σκοπό την ενημέρωση, συζήτηση για την πορεία των τμημάτων και παράλληλα θέτονται οι στόχοι και αναλύονται οι τρόποι αλλά και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους.
 • Παροτρύνουμε την εσωτερική επικοινωνία προς όλα τα επίπεδα και τις κατευθύνσεις προσπαθώντας πάντα να υπάρχει γρήγορη και έγκυρη γνώση των νέων δεδομένων της συνεχούς εξελισσόμενης αγοράς, του νομικού πλαισίου αλλά και του κοινωνικού πλαισίου στο οποίο κινούμαστε.

AΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

Η αξία της εκπαίδευσης αποτελεί θεμέλιο λίθο για την εταιρία μας. Η συνεχής ενημέρωση γύρω από το αντικείμενο της δουλειάς μας είναι η κινητήριος δύναμη για πρόοδο.

 • Οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται για την ατομική τους εκπαίδευση ανάλογα με το αντικείμενο δουλειάς τους. Επίσης η εταιρία αν χρειαστεί παρέχει ειδικές άδειες και μείωση ωραρίου σε περίοδο εξετάσεων ή παρακολούθηση των μαθημάτων τους.
 • Οργανώνονται συστηματικά σεμινάρια εσωτερικής εκπαίδευσης επί του εθνικού και κοινοτικού νομοθετικού πλαισίου και παρέχεται επαγγελματική καθοδήγηση ανάλογα με το αντικείμενο κάθε τμήματος.
 • Επίσης η εταιρία φροντίζει να βελτιώνει τις γνώσεις των υπαλλήλων παρέχοντας τους την δυνατότητα παρακολούθησης ειδικών σεμιναρίων εκτός της εταιρίας. Οι εργαζόμενοι παρακολουθούν τις εξελίξεις και ενημερώνονται για τις οικονομικές εξελίξεις, νέα νομοσχέδια, καινούργιες τακτικές απαραίτητα εργαλεία για την εύρυθμή απόδοσή τους στα καθήκοντά τους.

Η εταιρεία έχει υιοθετήσει τις βασικές Αρχές UN Global Impact και του GRI Global Reporting Initiative.

 • Ανθρώπινα δικαιώματα - Human Rights

Η εταιρία υποστηρίζει και σέβεται την προστασία των διεθνώς ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 • Εργασία

Η εταιρία προασπίζει και αναγνωρίζει την ελευθερία του δικαιώματος στις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Η εταιρία προασπίζει την εξάλειψη κάθε μορφής καταναγκαστικής και υποχρεωτικής εργασίας.

Η εταιρία προασπίζεται την αποτελεσματική κατάργηση της παιδικής εργασίας.

Η εταιρία προασπίζεται την εξάλειψη των διακρίσεων σε σχέση με την απασχόληση και το επάγγελμα.

 • Περιβάλλον

Η εταιρία υποστηρίζει μια προληπτική προσέγγιση στις περιβαλλοντικές προκλήσεις καθώς και στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθηση μεγαλύτερης περιβαλλοντικής ευθύνης.

Η εταιρία ενθαρρύνει την ανάπτυξη και την διάδοση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών.

 • Καταπολέμηση της διαφθοράς

Η εταιρία καταπολεμά την διαφθορά σε όλες τις μορφές της, συμπεριλαμβανομένου του εκβιασμού και της δωροδοκίας.

Τέλος η εταιρία διαθέτει:

 • Γεννήτρια 125ΚVΑ υψηλής απόδοσης που καλύπτει όλα τα ηλεκτρικά φορτία που απαιτούνται για την απρόσκοπτη λειτουργεία της εταιρείας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
 • Σύστημα πυρανίχνευσης.
 • Πυροσβεστικό αντλητικό συγκρότημα 11 κυβικών στο υπόγειο του κτιρίου.
 • Υπερσύγχρονο σύστημα καταγραφής κ παρακολούθησης και απομακρυσμένα σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των εγκαταστάσεων αδειοδοτημένο από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 • Υπερσύγχρονο σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης και απομακρυσμένα θερμοκρασιών και υγρασίας των ψυκτικών θαλάμων.
 • Υπερσύγχρονο σύστημα συναγερμού.
 • Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ασφαλείας και υγιεινής τροφίμων του οποίου η εφαρμογή επανελέγχεται κατά την ετήσια επιθεώρηση HACCP.
 • Πρόγραμμα καθαριότητας και καταγραφής επί καθημερινής βάσεως για όλη την κτιριακή μονάδα.