Ανιχνευσιμότητα - Ιχνηλασιμότητα - Ταυτοποίηση - Παρακολούθηση αλκοολούχων προϊόντων

Όπως ίσως γνωρίζετε, σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ 178/21.02.2002 άρθρο 2, στα πλαίσια της ανάγκης για μία ενοποιημένη νομοθεσία ελέγχου των τροφίμων και ποτών σε όλα τα κράτη – μέλη, θεσμοθετήθηκαν γενικές αρχές για τον έλεγχο της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων – ποτών και της προστασίας του καταναλωτή.

Μεταξύ των αρχών που εγκαθιδρύονται με τον Κανονισμό αυτό, η σημαντικότερη είναι αυτή της «ανιχνευσιμότητας» (άρθρο 18), δηλαδή η αρχή με βάση την οποία κάθε νομική οντότητα (επιχείρηση) οφείλει ανά πάσα στιγμή, αφενός μεν να γνωρίζει τα πλήρη στοιχεία του κάθε προμηθευτή εξατομικευμένα, αφετέρου δε τα στοιχεία του κάθε εμπόρου στον οποίον πωλεί τα προϊόντα της και αυτά επίσης εξατομικευμένα.

Ο λόγος για τον οποίον καθιερώθηκε αυτή η αρχή, είναι για να καθίσταται γνωστό πού ακριβώς διατέθηκαν τα προϊόντα, ούτως ώστε να είναι εφικτός ανά πάσα στιγμή ο έλεγχος σχετικά με την ανάκληση οποιουδήποτε προϊόντος ήθελε ελεγχθεί ως ακατάλληλο ή η γνησιότητα του προϊόντος ή η καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων (ΕΦΚΟΠ - ΦΠΑ κτλ.) από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. (Κ.Ο.Ε., ΕΛ.Υ.Τ., Γ.Χ.Κ.), ΣΔΟΕ, την Οικονομική Αστυνομία ή τον ΕΦΕΤ κατά περίπτωση. Αυτό σημαίνει ότι κάθε επιχείρηση οφείλει να λάβει μέτρα, ώστε να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή, όχι απλώς τις ποσότητες που έχει πωλήσει σε κάθε έναν πελάτη, αλλά και τη συγκεκριμένη παρτίδα (Lot number - Οδηγία Ε.Ε. 91/13-12-2011) που πωλήθηκε σε κάθε έναν από αυτούς.

Περαιτέρω, για την εξασφάλιση των δυνατοτήτων του παραπάνω ελέγχου, της πορείας των πωλούμενων προϊόντων και των δυνατοτήτων αποσύρσεως, ο παραπάνω Κανονισμός επέβαλε σε όλες τις επιχειρήσεις να εγκαθιδρύσουν εσωτερικά συστήματα και διαδικασίες (άρθρο 18 παραγρ. 2 και 3).

Στα πλαίσια συμμόρφωσης της εταιρείας μας με τις διατάξεις του ως άνω Κανονισμού ,του νέου εθνικού πλαισίου για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών (Α.Υ.Ο 1263 30-12-24) της διευκόλυνσης των  πελατών μας αλλά  και των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών, στα φορολογικά στοιχεία (ΔΑ - ΤΙΜ) που εκδίδουμε θα υπάρχει, πέραν των άλλων στοιχείων που προβλέπονται από το ν4308/2014 Ε.Λ.Π., και ανάλυση προϊόντων ανά παρτίδα (LOT number Οδηγία Ε.Ε. 2011/91/ 13-12-2011, Απόφαση Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 259/2013/24-02-2014 ΦΕΚ Β΄ 563 7-3-2014, Α.Υ.Ο. 97/2017/05-12-2017 Β΄ 4883).