Επαναξιολόγηση της αριθμ. GR AEOF 004018 011 10 χορηγηθείσας άδειας ΑΕΟ της εταιρείας μας

από Συγγραφέας

  24 Μαΐου 2019

Στις 13/4/2018 ολοκληρώθηκε η επαναξιολόγηση της αριθμ. GR AEOF 004018 011 10 χορηγηθείσας άδειας ΑΕΟ  της εταιρείας, από την οποία προέκυψε ότι εξακολουθούμε και διαθέτουμε την ζητούμενη επάρκεια των κριτηρίων που ορίζονται από τις διατάξεις του αρ.23 του Εν.Τ.Κ Καν.952/2013.

Στις 22/4/2019 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η επιθεώρηση για την πιστοποίηση του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2015  και HACCP.