Κοινωνική Ευθύνη

Ο όρος Εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Οι επιχειρήσεις ως οντότητες είναι συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους. Επομένως είναι υποχρεωμένες να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Να τηρούν δηλαδή τις αρχές και αξίες όπως

Σεβασμό προς τον άνθρωπο – την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών,

Σεβασμό προς το περιβάλλον και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής.

Η εταιρία μας μετά από 44 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο χώρο των αλκοολούχων ποτών έχει εντάξει στη φιλοσοφία της τις αρχές της κοινωνικής υπευθυνότητας. Στο πλαίσιο αυτό έχει αναγνωρίσει τους stakeholders (εργαζόμενοι, μέτοχοι, πελάτες, προμηθευτές) που την περιβάλλουν και είτε επηρεάζονται είτε επηρεάζουν τις δραστηριότητες και την επίτευξη των στόχων της εταιρίας. Οι 4 πυλώνες πάνω στους οποίους διαρθρώθηκε η πολιτική κοινωνικής ευθύνης είναι οι εξής:

Περιβάλλον-ανθρώπινο δυναμικό-αγορά-κοινωνία.

Τηρώντας την φιλοσοφία μας σύμφωνα με τα παραπάνω και σε συνδυασμό με την πιστοποίηση ως Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα τηρούμαι άρρηκτα τις βασικές αρχές της πολιτικής της εταιρίας μας  όπως

  • Κάθε εταίρος έχει δεσμευτεί όσον αφορά τους Στόχους και τις Πολιτικές της
  • Όλοι οι εμπλεκόμενοι, από την ηγεσία μέχρι τον τελευταίο στην αλυσίδα εργαζόμενο πρέπει να παρέχουν την καλύτερη συντονισμένη στήριξη σε κάθε πελάτη
  • Προστασία της ανθρώπινης ζωής και του Περιβάλλοντος
  • Σταθερή διατήρηση της Εμπιστευτικότητας απέναντι σε όλους τους συνεργάτες μας
  • Εφαρμογή βέλτιστων Πρακτικών και Μεθοδολογιών Διαχείρισης
  • Χρήση προηγουμένων Τεχνολογιών και Ηλεκτρονικών Διαδικασιών για να διευκολύνονται οι προσπάθειες και η επίτευξη των στόχων
  • Τήρηση Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών νομικών Υποχρεώσεων και Περιορισμών.

Στα πλαίσια αυτά η εταιρία μας έχει προχωρήσει στις κάτωθι ενέργειες.

Έχουμε αναρτήσει στο site της εταιρίας

α) Την φιλοσοφία μας

β)  Ενημέρωση για την υπεύθυνη κατανάλωση του αλκοόλ

γ)  Ενημέρωση για την τήρηση του Νόμου 2863/2000 που λαμβάνει υπόψιν τον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης και Επικοινωνίας

δ)  Ενημέρωση συμμόρφωσης της εταιρίας με τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΕ 178/21.02.2002 άρθρο 18 για  την αναγραφή στα τιμολόγια μας του αριθμού παρτίδας (lot number) ανά προϊόν.

Στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού σε εβδομαδιαία βάση  ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή

α) πληροφορημένοι με τις  διεθνείς  και εθνικές εξελίξεις και προκλήσεις όσον αφορά τον εμπορικό κλάδο αλλά και την οικονομία γενικότερα και

β) έτοιμοι στον τρόπο διαχείρισης κρίσεων,  να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις όταν έρχονται αντιμέτωποι με δύσκολες επιλογές οι οποίες θα πρέπει να καθοδηγούνται από την ορθή  τους κρίση, την σωστή αντιμετώπιση και συμπεριφορά απέναντι σε πελάτες και συνεργάτες, με την προϋπόθεση ότι ακολουθούν πάντα τις κείμενες διατάξεις και την πολιτική της εταιρίας.

Στα πλαίσια του κοινωνικού προσανατολισμού μας η εταιρία μας παραδίδει σε εκκλησιαστικούς ναούς εμπορεύματα τα οποία τους είναι χρήσιμα για την προσφορά φαγητών στα συσσίτια τους.

Επίσης μετά την αλλαγή των Η/Υ της εταιρίας παραχώθηκαν στο 1Ο  Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών 7 τερματικά Η/Υ με τα πληκτρολόγια τους  και 6 οθόνες για χρήση στην εκπαίδευση των μαθητών.

Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής ευθύνης

α) Αποστολή των φωτοκαταλόγων της εταιρίας με we transfer ώστε να αποφεύγετε η εκτύπωση

β) Μη εκτύπωση εγγράφων (π.χ e-mail)  όταν αυτό δεν είναι αναγκαίο με την ένδειξη «σκέψου πριν τυπώσεις»


γ) Αλλαγή των αναλωσίμων των εκτυπωτικών μηχανήματων της εταιρίας μόνο όταν η ένδειξη είναι «άδειο» και επιστροφή τους προς ανακύκλωση.


δ) Αλλαγή λαμπτήρων της εταιρίας με led panel για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.